STRONA GŁÓWNA

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY...

 

Polska Izba Żywności Ekologicznej to grupa przedsiębiorców branży żywności ekologicznej zrzeszająca jej najważniejszych przedstawicieli, której i Ty możesz być częścią.

Naszą misją jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez edukowanie polskiego społeczeństwa czym jest żywność ekologiczna, jaki jest proces jej produkcji oraz czym się różni od żywności konwencjonalnej. Szczególny nacisk kładziemy na oznakowanie certyfikowanej żywności - „Euro-liścia” w celu zwiększenia świadomości Polaków na temat różnic w składzie produktów posiadających certyfikat jakości, jak jest kontrolowana oraz jakie wymogi musi spełnić producent lub rolnik, by taki certyfikat uzyskać.

Poprzez kampanie społeczne, targi branżowe i inne wydarzenia wspólnie z członkami PIŻE promujemy

i upowszechniamy polskie rolnictwo.Reprezentując rynek branży żywności ekologicznej wpływamy na władzę i przepisy, aktywnie występując ze sprostowaniami w sprawie wszelkich zarzutów krytykujących żywność ekologiczną.Cele te osiągamy jednocząc nasze siły, skupiając w jednym miejscu jak największą ilość ekspertów branży ekologicznej. Dzięki temu mamy możliwość dotarcia do szerszej grupy odbiorów.

Wykazujemy się wiedzą i profesjonalizmem, przedstawiając żywność ekologiczną
w możliwie naukowy sposób. Korzystającz wieloletniego doświadczenia i wzajemnej współpracy prezentujemy szereg korzyści dla zdrowia człowieka, jakie wynikają z produkcji żywności ekologicznej.

Przyłączając się do Polskiej Izby Żywności Ekologicznej przyczynisz się do znaczących zmian w kulturze i stylu życia polskiego społeczeństwa, a udział w Kampaniach promocyjnych daje możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie rozwoju gospodarki naszego kraju oraz ekologii na polskim rynku.

 

Polish Chamber of Organic Food is a group of organic food business operators that you can also join.

Our mission is to promote a healthy lifestyle by educating Polish society on what organic food is, on its production process and on how it differs from the conventional food. Special emphasis is put on the certified food labelling, “Euro-leaf” design, in order to raise awareness of the Poles of the differences in the certified products' composition, of its control system and of the requirements needed to obtain such a certificate. 

Together with the members of our Chamber we are promoting Polish agriculture by organising information campaigns, fairs and other events.By representing organic food business we can have an influence on the relevant authorities and on the market legislation.We are responding to any criticism and allegations against organic food.
These objectives can be achieved by combining our strengths and bringing together, at one place, most of the organic food business experts. This creates an opportunity to reach a broader group of recipients.Thanks to our knowledge and professionalism we are providing information on the organic food based on scientific facts.
With long-standing experience and mutual cooperation we are presenting the benefits for human health which result from organic food consumption.

By joining the Polish Chamber of Organic Food you will contribute to a significant lifestyle and cultural change of the Polish society. At the same time, participation in the information campaigns is an opportunity to play an active role in economic development of our country by promoting ecology on the Polish market.

 

 Żywność to podstawowe dobro od którego zależy nasze zdrowie. Oczywistym zatem jest że powinno się kupować, spożywać najlepszą, najzdrowszą żywność. Tymczasem tak nie jest, powszechnie spożywa się żywność miernej jakości, niepełnowartościową lub bywa, że nawet szkodliwą. Pytanie dlaczego tak jest? Ano przede wszystkim dlatego, że jest niska świadomość tego jaką żywność jemy a jaką powinniśmy jeść, jaka żywność jest dla nas dobra a jaka niedobra. Z powyższym łączy się kwestia wieloletnich zaniedbań edukacyjnych w temacie zdrowej żywności, przez całe lata agendy rządowe odpowiedzialne za zdrowie społeczeństwa w tym za zdrowe odżywianie nie robiły nic
w tym temacie. Dopiero niedawno zaistniały adekwatne kampanie informacyjne krajowe
i europejskie. Z roku na rok rośnie zainteresowanie żywnością bio i ekologiczną. Aktualnie produkty ekologiczne i bio kupuje 7%  Polaków.

Zdrową żywność produkują dziś gospodarstwa ekologiczne zajmujące niewiele ponad 2% wszystkich terenów przeznaczonych w Polsce pod uprawy. Najwięcej gospodarstw znajdziemy w województwie warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz podlaskim. Są to jednak śladowe ilości, biorąc pod uwagę nie wykorzystany potencjał polskiego rolnictwa. Polska wieś mogłaby bowiem być głównym dostawcą zdrowej żywności dla obywateli Polski i UE.

 

 Kiedy producent może nazwać swoją żywność "eko" lub "bio"?

 

   Według prawa unijnego wtedy, kiedy w co najmniej 95 proc. wyprodukuje ją metodami ekologicznymi. W przypadku upraw rolnych ważne jest, by ziemia, na której stoi gospodarstwo, była czysta.  

A jak wygląda eko uprawa? Na niewielkich sąsiadujących ze sobą poletkach mają rosnąć różne warzywa i owoce. Należy stosować płodozmian, czyli rotacyjnie zmieniać uprawę na danym poletku, żeby chronić glebę przed wyjałowieniem. Stosowane nawozy muszą być naturalne - kompost i obornik, a więc dobrze, jeśli na ekofarmie są zwierzęta. Nie wolno ich karmić paszami przemysłowymi - bio karma musi pochodzić z gospodarstwa. Zwierzęta hoduje się tradycyjnie w oborze na ściółce, skąd łatwo pobrać obornik. Nie wolno im podawać antybiotyków ani hormonów.

 

   Przenieśmy się teraz z pola do sklepu. Na opakowaniach produktów znajdziemy zamiennie słówka, takie jak "bio", "eko" czy "organic". To jedno i to samo, choć zgodnie z przepisami najwłaściwszym określeniem jest po prostu "ekologiczny". Każdy produkt z takim napisem musi mieć w UE certyfikat. Jeśli ma, poznamy to po charakterystycznym zielonym listku z dwunastu gwiazdek na opakowaniu.

 

   O certyfikat uprawniający do napisania bio i eko na metce producenci ubiegają się u jednej z dziesięciu jednostek certyfikujących, nad którymi kontrolę sprawuje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przedstawiciele takiej jednostki przyjeżdżają przed przyznaniem certyfikatu, żeby sprawdzić, czy zachowane są odpowiednie standardy. Jeśli wszystko się zgadza, wydają certyfikat, i od tej pory raz na rok robią kontrolę.

   Wybierając się po żywność ekologiczną, najlepiej kierować się jedną prostą zasadą - szukajmy zielonego listka!

 

Produkt ekologiczny ma na opakowaniu symbol unijnego certyfikatu - zielony listek z 12 gwiazdek.         
 


 Ma też krótszą datę ważności, bo zawiera mniej konserwantów. Jest droższy, zwłaszcza jeśli kupujemy go w sklepie specjalistycznym. Taniej będzie bezpośrednio od producenta. Zwykle jest też brzydszy. Owoce i warzywa ekologiczne są niepryskane - rosną więc mniejsze, bardziej krzywe i czasem mają ślady po "robaczku". Jednak ich walory smakowe i zdrowotne przewyższają niedostatki urody.

 

Co to jest certyfikat i kto go wydaje…?

   Jest to dokument poświadczający prawo do wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych wystawiony na producenta. Gwarancją tego, że trzymamy w rękach produkt ekologiczny jest wyłącznie certyfikat. Jeżeli produkt spełni wymogi kontroli produkcji ekologicznej UE i otrzyma certyfikat, wytwórca ma prawo zamieścić na jego etykiecie wspólnotowy znak rolnictwa ekologicznego. Tylko zielony eko-liść daje pewność, że mamy do czynienia z ekologicznym produktem.  

   W Polsce certyfikaty ekologiczne wydaje 10 niezależnych jednostek, które są wyznaczane rokrocznie przez Ministerstwo Rolnictwa. Jednostki certyfikujące kontrolują powstawanie produktu na wszystkich jego etapach. Od jakości uprawianej gleby, aż po napisy na opakowaniach. Każde gospodarstwo ubiegające się o certyfikat musi przejść dwu - trzyletni okres konwersji. To czas potrzebny, aby ziemia całkowicie oczyściła się z pozostałości po produkcji konwencjonalnej, a rolnicy zapoznali się z zasadami uprawy ekologicznej. Przynajmniej raz w roku przeprowadzana jest pełna kontrola gospodarstw i przetwórni ekologicznych. Oprócz obiektów, magazynów, pól, pastwisk, urządzeń, kontroli podlegają środki do produkcji i surowce, cała księgowość gospodarstwa, łącznie z bilansem zbiorów i sprzedaży.